header
 
   
ביקורת מערכות מידע חקירתית - סנריו לדוגמה של איתור מעילה בארגון - 4
 
צוות הביקורת הרב תחומי איתר את המעילה:
  1. עובדת מח' הרכש יצרה יועץ פיקטיבי בשם מנג'ר
  2. בישיבת ההנהלה שנערכה ב 11.12.2014 לסיכום הפעילות עם היועצים לא ראו חברי ההנהלה את רשומות "מנג'ר" ולא התעורר חשד
  3. לאחר הישיבה, ב 12.12.2014 חדרה העובדת עם שותפה ממח' המחשוב למערכת המידע ושתלה את רשומות "מנג'ר"
  4. צוות המעילה הצליח לשלוט על כל הנתונים הרצויים לו מלבד שדה ה RunNo, ספרור אוטומטי, הנקבע ע"י בסיס הנתונים בלבד.
 
        ספרור  רץ פנימי
RunNo
תאריך הזמנה מספר הזמנה מהות הייעוץ שם היועץ סכום ההזמנה (ש"ח)   
 
        
901 1/1/2014 709 ניהול חב' מנג'ר 33,654
902 1/2/2014 733 ניהול חב' מנג'ר 33,654

next.gif
צור קשר
 
 
 
מאשר/ת לקבל ניוזלטר