header
 
   
ביקורת מערכות מידע חקירתית - סנריו לדוגמה של איתור מעילה בארגון - 3
  הרשומות שיראה לו השותף לביקורת מתחום מערכות המידע בכניסה "לתוך" בסיס הנתונים
 
        ספרור  רץ פנימי
RunNo
תאריך הזמנה מספר הזמנה מהות הייעוץ שם היועץ סכום ההזמנה (ש"ח)   
 
        
703 1/1/2014 707 תוכנה חב' משה 38,456
704 1/1/2014 708 גינון חב' יעקב 28,963
901 1/1/2014 709 ניהול חב' מנג'ר 33,654
843 1/2/2014 731 תוכנה חב' משה 38,456
844 1/2/2014 732 גינון חב' יעקב 28,963
902 1/2/2014 733 ניהול חב' מנג'ר 33,654
 
next.gif
צור קשר
 
 
 
מאשר/ת לקבל ניוזלטר